המנהלים של ישראל בשיתוף OPEL

הקאפצ'ה נמצאה תואמת

תודה שהצבעת ל

התוצאות יתפרסמו בתאריך 03.05.2018

הצבעתכם כבר נקלטה במערכת

אתם מוזמנים להצביע שוב מחר

תחרות המנהלים של ישראל

תקנון פעילות – "Insignia new leader"- אופל אינסיגניה

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 1. כללי


  הפעילות "Insignia new leader" מנוהלת על ידי  חברת ש.י.ר שלמה יבוא רכב בע"מ (להלן: "אופל" ו/או או "גלובס" (גלובס פבלישר עתונות (198) בע"מ ו/או עורכות הפעילות). ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה לתנאי תקנון זה.

 1. הוראות כלליות

 1. הוראות תקנון זה יחולו על הפעילות המתוארת ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

 1. אנא קרא את התקנון במלואו.

 1. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך כמשתתף בפעילות ובין עורכות הפעילות ו/או מי מטעמן.

 1. בהשתתפותך בפעילות הנך מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה להלן וכי אתה מסכים לכל האמור בו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכות הפעילות ו/או מי מטעמן בקשר עם השתתפותך בפעילות. יובהר למען הסר ספק כי אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולו או חלקו, או שתפסל השתתפותך ו/או אינך רשאי לשחק ו/או להשתתף ו/או לעשות כל שימוש בפעילות למטרה כלשהי.

 1. עורכות הפעילות שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 1. בעצם השימוש בפעילות הנך מסכים לכך שעורכות הפעילות יעשו שימוש בפרטים מזהים אודותיך ובתמונות אשר התפרסמו במסגרת כל שלבי הפעילות, בין היתר לצרכי חומרים שיווקיים, פרסום, משלוח עדכונים, מידע פרסומי וכיו"ב. במידה ואינך מסכים לאמור, עליך להודיע על כך בכתב לעורכות הפעילות.

 1. ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מצדך לכך שאופל יכולה לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידך בפעילות. 

 1. עורכות הפעילות רשאיות להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על הפעילות  ו/או לצרכים אחרים של הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. 

 1. השתתפות בפעילות

 1. ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.

 1. על מנת להשתתף בפעילות, עליך להרשם לפעילות באתר התחרות:
  https://www.opel.co.il/camp/insignia_new_leades
  באמצעות השארת פרטים ומתן מענה על השאלות המופיעות בשלבי ההרשמה לפעילות.

 1. כל משתתף ומומלץ צריך לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. בעל רשיון נהיגה בתוקף.

 1. הובלת צוות- כפופים ניהולית למשתתף לפחות 2 עובדים.

 1. ההשתתפות אסורה על עובדי קבוצת שלמה SIXT ומשפחותיהם וכן על עובדי משרד הפרסום d-say, וכן על עובדי גלובס וכל מי שקשור לבניית הפעילות.

 1. שלבי הפעילות

הפעילות "Insignia new leaders" תתרחש בשני שלבים:

 1. שלב ראשון – הרשמה באתר התחרות, באמצעות השארת פרטים. תקופת ההרשמה- 20.2.18 - 08.4.18 ניתן להירשם לפעילות באופן עצמאי וכן ניתן להמליץ על על אדם אחר (להלן:"המומלץ").

 1. שלב שני – גלובס ואופל, יבחרו 30 משתתפים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי אשר יעברו לשלב הבא, באמצעות צוות שופטים מקצועי משולב. המשתתפים הנבחרים יוזמנו ליום צילום ותמונתם תופיע במתחם Insignia top leaders, באתר האינטרנט של גלובס.

 1. שלב שלישי – 30 המשתתפים הסופיים, יועמדו להצבעת הגולשים, אשר יתבקשו להכריע – מי יזכה בתואר המנהל של ישראל. כל אדם יורשה להצביע פעם אחת ביום.

 1. שלב רביעי – 3 המשתתפים (מתוך ה 30 שנבחרו על ידי השופטים) אשר יקבלו את מספר ההצבעות הגבוה ביותר, כמפורט להלן, יזכו בפרסים מאת אופל אשר מתוארים בסעיף 6 "הפרסים". ההכרזה תהיה בתאריך 3.5.18 מובהר כי המשתתף אשר יקבל את מספר ההצבעות הגבוה ביותר, יזכה במקום הראשון. במקום השני והשלישי יזכו מנהל ומנהלת אשר קיבלו את מספר ההצבעות הגבוה ביותר, בהתאם למגדרם המיני (גבר / אישה) (להלן יחדיו – "הזוכים)..

 1. תהליך וחוקיות בחירת הזוכים:

 1. בשלב ראשון- פרטי המשתתפים והמומלצים לא יהיו מפורסמים לציבור הרחב.

 1. בשלב שני- השופטים, אשר יהיו מטעם אופל וגלובס, יהיו אמונים על בחירת 30 המתמודדים מתוך פרטי המשתתפים והמומלצים אשר נרשמו לפעילות בשלב ראשון, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ועל פי מגוון קריטריונים וביניהם: אמות מידה "אני מאמין" -  מנהל שמהווה דוגמא ורואה ולפניו את ערכי החזון, שיוויון, יצירתיות, הובלה ורתימה של אנשי צוות, פתרון בעיות והתמודדות עם אתגרים, קבלת החלטות, בעל נקודת מבט רחבה (רואה את התמונה המלאה).

 1. הזוכה יבחר מתוך 30 המתמודדים, באמצעות בחירת גולשים, כמפורט לעיל בס' 4 ד'. נתוני ההצבעות ישארו חסויות ויישמרו אצל עורכות הפעילות

  נתוני ההצבעות ישארו חסויות ויישמרו אצל עורכות הפעילות

 1. הפרסים

 1. 3 הזוכים, יערך ראיון אישי מצולם, אשר יעלה באתר גלובס, ויעסוק במנהל המרואיין ובדרך מקצועית שעשה. הסרטון ואופיו נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הצוות המקצועי בגלובס ולא יעבור אישור של המשתתף.

 1. הזוכה במקום הראשון, שיקבל את מרב הצבעות הגולשים, בנוסף לשני הסעיפים המפורטים מעלה, יזכה ב –

 1. שימוש ברכב "אופל אינסיגניה" למשך חצי שנה.

 1. קורס ניהול מובחר.

דגשים חשובים לגבי הרכב

 1. תקופת הפרס לזוכה נספרת מרגע מסירת הרכב בפועל.

 1. תנאי השימוש ברכב הינו בהתאם לחוזה השכרה סטנדרטי של קבוצת שלמה- https://www.shlomo.co.il/israel/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94 .

 1. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר.

 1. הזוכה ידרש לחתום על חוזה השכרה, ולמסור לחברת ההשכרה פרטי כרטיס אשראי ולהציג רישיון נהיגה בתוקף. למען הסר ספק, יובהר שהזכייה כוללת תשלום עבור דמי השכירות של הרכב בלבד וכל תשלום אחר (ככל ויהיה) יהא על חשבון הזוכה בלבד, לרבות דלק, קנסות חניה וכדומה.

 1. במידה והנהג הינו נהג חדש/ צעיר עורכת הפעילות תשלים את החלק הביטוחי על מנת שהנהג יהיה מכוסה.

 1. במידה ובמשך תקופת הזכייה יתקבלו דוחות חנייה/תעבורה/כבישי אגרה וכדומה הם יוסבו על שם הזוכה, והזוכה יישא בדמי הסבת הדו"ח על שמו למול חברת ההשכרה.

 1. הזוכה מתחייב לעשות שימוש נאות ברכב ולדאוג להחזירו כפי שהתקבל.

 1. הזוכה יקבל את הרכב עם מיכל דלק מלא אחד (1).

 1. אספקת הרכב תהיה מאזור המרכז ונתון לשינוי לפי החלטת אופל.

 1. צבע הרכב הנבחר הינו ע"פ שיקול וצרכי אופל.

 1. תאריכי אספקת הרכב יהיו בכפוף למלאי החברה ולא יאוחר מ 90 יום מרגע הכרזת הזכייה.

 1. ידוע לזוכה כי, אספקת הרכב תהא בכפוף לכל האמור בסעיף זה וכי האחרון מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר גלובס בעניין אספקת הרכב והשימוש בו.

 1. הגבלות:

 1. עורכות הפעילות רשאיות להוסיף/להוריד ולשנות את הפעילויות. שינויים אלה יהיו זמינים לכלל המשתתפים בפעילות.

 1. עורכות הפעילות רשאיות לפסול משתתפים שאינם עומדים בקריטריונים שלהן .

 1. עורכות הפעילות רשאיות לפסול משתתפים אשר חורגים מכללי הפעילות ו/או הפוגעים בתפעולה השוטף.

 1. עורכות הפעילות רשאיות לפסול משתתפים שעולה החשד כי חשבון האינסטגרם ו/או הפייסבוק שלהם הינו פיקטיבי.

 1. עורכות הפעילות רשאיות לעשות שימוש בלתי מוגבל בתמונה, השם של הזוכה, בכל אמצעי הפרסום העומדים לרשותן.

 1. הנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה.

 1. תנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו

 1. בעצם השתתפותך כאמור בפעילות והן בעצם קבלת הפרס, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בהקשר לפעילות בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. במידה והזוכה לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, אופל שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר.

 1. כתנאי לקבלת הפרס אופל רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו לפרס.

 1. אופל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אשר לא יפחת באיכותו מהפרס המופיע לעיל.

 1. הזוכה לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.

 1. אופל שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, לפי  שיקול דעתה המקצועי, כמפורט להלן:

 • כאשר יש חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.

 • סירוב הזוכה למסירת פרטיו, סירוב לאשר בחתימה את קבלת הפרס.

 • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

 1. פרסום שם ודמות הזוכה והודעה על הזכייה

 1. הודעה בדבר זכייה בפרס תתפרסם בעמוד הפייסבוק של אופל ביום 3.5.18 או בסמוך למועד זה.

 1. הזוכה יקבל הודעה אישית באחד מאמצעי הקשר, על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת השתתפותו בפעילות.

 1. מובהר כי אם לא יגיב הזוכה להודעה זו בתוך 72 שעות ממועד פרסום הזוכים ו/או אם הזוכה לא ייצור קשר עם אופל באמצעות אמצעי  התקשורת של האתר (הודעה אישית וכיוב'), במסגרת המועד שפורט מעלה, לא יהיה הזוכה, זכאי לקבל את הפרס והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 1. אופל שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה, דמותו ופרטיו בכל אמצעי מדיה ובכל עת  שתמצא מי מהן לנכון. מובהר, כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים בפעילות, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של שם הפעילות או עורכות הפעילות. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום הנתונים, תמונות, מידע שפורטו לעיל וכן תמונת הפרופיל מאינסטגרם \ פייסבוק, שמו ופרטיו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם  וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד עורכות הפעילות בהקשר זה.

 1. אופל רשאית לשנות את אופן בחירת הזוכה וההודעה על הזכייה, ללא הודעה מוקדמת והמשתתפים מתחייבים לשתף פעולה עם הנחיות אופל.

 1. מתן פרטים

המשתתף רשאי לאשר לאופל לשלוח אליו, מידע שיווקי  ו/או תכנים מטעמה (וצדדים שלישיים  הקשורים עימה)בהתאם לסימון שיסמן בתיבת הדיוור

 1. ביטול הפעילות

 1. אופל שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, על פי שיקול  דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת.

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אופל רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, תאריך, תקופתה  או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים, ואופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי בעמוד הפייסבוק של אופל וכן בפעילות 24 שעות מראש.

 1. תנאים נוספים

 1. השתתפותך בפעילות איננה מותנית בתשלום כלשהו.

 1. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכות הפעילות או מי מטעמן, בגין תכונות הפעילות, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, אופי הפעילות ו/או אופן בחירת הזוכים. ידוע למשתתף כי גלובס אינה מנהלת את הפעילות בכל צורה, אלא היא רק פועלת לשיווקה בהתאם להוראות אופל.

 1. עורכות הפעילות  אינן   מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר והפעילות.

 1. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון  ניתנת לאופל זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל  הגורמים המעורבים בפעילות.

 1. עורכות הפעילות רשאיות לפסול  משתמשים מתחזים אשר אינם משתמשים בזהות האמיתית שלהם כפי  המוגדרת באתר.

 1. אחריות

 1. עורכות הפעילות אינן נושאות בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך בפעילות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של  המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בפעילות, מועד השתתפותך, או הפעילות והניקוד עליה). 

 1. עורכות הפעילות אינן נושאות באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס בו תזכה (אם  וככל שתזכה) במסגרת הפעילות, למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרס  ו/או מימושו.

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי עורכות הפעילות לא תישאנה באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של  צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.

 1. מובהר בזאת ע"י המשתתף כי אין לגלובס כל אחריות מכל סוג בקשר לפעילות, ניהול, תוכנה, הפרס המחולק בה ולכל עניין אחר וגלובס פועלת לשיווק הפעילות ועריכת הכתבה העיתונאית על המשתתפים.

 1. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את אופל ו/או גלובס ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה  ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה.

 1. אופל ו/או גלובס ו/או מי מטעמם והגורמים הקשורים בפעילות ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים כלשהם  שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם פעילות זו.

 1. הנך מתחייב לשפות את אופל, גלובס, עובדיהן, מנהליהן או מי מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה ו/או אם זכית בפרס, הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

 1. קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם בפעילות, הנם רכושה הבלעדי של אופל לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שחברת אופל ישראל קיבלה  מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בפעילות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של חברת אופל ישראל ו/או לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.

 1. כל הזכויות לחומרים המצולמים שיצולמו ויפורסמו במהלך הפעילות, הינם רכשה הבלעדי של אופל.

 1. בהשתתפות בפעילות אתה מאשר כי אין לך ו/או לצדדים שלישיים כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה ביחס לזכויות אלה.

 1. יובהר, כי התמונות ו/או התמונות הזוכות, אינן מקנות למשתתפים ו/או לזוכה כל זכות בתמלוגים שיתקבלו מכל הפרסומים שיבוצעו.

 1. בעצם ההשתתפות בפעילות, אתה מוותר על כל זכות על התמונה שצולמה במהלך הפעילות.

 1. דין,שיפוט

  הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד אופל ו/או גלובס בכל עניין הנובע  במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.